Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

BIP - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

1. Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności .

Zarządzeniem Nr MGOPS-KO.0030.22.2020  z dnia  22 grudnia 2020 roku Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyznaczył Koordynatora do Spraw  Dostępności . Funkcję tą będzie pełniła Pani Paulina Binek.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spaw dostępności dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie;
 • przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie;
 • monitorowaniem działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      w Pleszewie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie  - Paulina Binek

adres do korespondencji: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,                 ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew

telefon:  62 580 12 05

e-mail: paulinabinek@mgopspleszew.pl

2. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.
3. Informacja dotycząca wnioskowania i skargi oraz wniosek o zapewnienie dostępności

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1. Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo  złożyć do podmiotu publicznego skargi. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

2. Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór stanowi załącznik).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

  • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie,
  • wrzucić do urny przed budynkiem jednostki,
  • wysłać pocztą na adres:  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 19a, 63-300 Pleszew,

3. Postępowanie skargowe o zapewnienie dostępności.

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Skarga powinna spełniać następujące wymagania formalne:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Jednak w zakresie punktów 2-4 wystarczające będzie załączenie do skargi kopii wniosku o zapewnienie dostępności.

Wzór wniosku o zapewnienie dostepności z klauzulą RODO

4. Deklaracja dostępności.

WSTĘP

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (zwany dalej MGOPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MGOPS.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-05.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W MGOPS dla strony mgops.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

 • STRONA INTERNETOWA MGOPS.PLESZEW.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 92.71%;
 • Element wejściowy typu przycisk, prześlij lub zresetuj nie ma atrybutu wartości lub jest on pusty;
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu;
 • Opis jednego z przycisków jest zbyt ogólny (“szukaj na stronie”);
 • Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten wystąpił już na stronie wcześniej)</li;
 • Element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi w 2021 roku.

Strona aktualizowana na bieżąco.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

UDOGODNIENIA  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • powiększanie czcionki;
 • podświetlanie linków;
 • ustawienie wysokiego kontrastu.
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;
 • zdjęcia i grafiki w serwisie zwykle posiadają zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki, na przykład na urządzeniach mobilnych;
 • strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe;
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest: Paulina Binek, ul. Słowackiego 19a 1, 63-300 Pleszew, paulinabinek@mgopspleszew.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 580 12 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Miejsko-Gminmny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie znajduje się przy ul. Słowackiego 19a. Budynek, który zajmuje jest parterowy. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd, umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Wewnątrz budynku znajdują się przestrzenie komunikacyjne wolne od barier, umożliwiające osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do wszystkich pomieszczeń w budynku, w których jest świadczona obsługa klienta. W budynku jest również  toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny w formie planu na tablicy informacyjnej.

W pobliżu budynku jest  wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie  można wejść z psem asystującym.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-08 20:32przez:
Opublikowano:2022-05-08 11:04przez:
Zmodyfikowano:2022-06-03 11:03przez: Jerzy Kaletka
Podmiot udostępniający: BIP - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
Odwiedziny:93

Rejestr zmian

 • [2022-06-03 11:03:29]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-03 11:00:07]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-03 10:58:57]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-03 10:56:13]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-03 10:51:34]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-02 13:31:51]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-02 13:26:19]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-02 13:20:53]Jerzy KaletkaAktualizacja
 • [2022-06-01 21:50:17]Aktualizacja
 • [2022-05-08 20:32:01]Dopisanie

Banery/Logo