Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

BIP - Centrum Usług Społecznych w Pleszewie - Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent rodziny

  DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Asystent rodziny

 Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Liczba miejsc pracy: 1

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy,

Wymagania niezbędne:

Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

     a) obywatelstwo polskie

     b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

     c) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu   

         pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami   podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie

          art. 12 ust. 3 ww ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub  wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co

          najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy i własny samochód,

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przemocy domowej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,

3) wysoka kultura osobista,

4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,

6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

10) nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych czynności:

 • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, list motywacyjny,
 2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kserokopia dowodu osobistego,
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,
 6. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Pisemne oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie,
 8. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. Oświadczenie kandydata o niekaralności ,
 10. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 11. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Słowackiego 19a z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko pracy Asystent Rodziny”, w terminie do dnia 22.12.2023 r. do godz. 9.00.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby MGOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko- Gminnego Ośródka Pomocy Społecznej w Pleszewie  oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu listopadzie 2023 roku był wyższy niż 6%.

INFORMACJA!

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą z datą i podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

Data ogłoszenia: 14.12.2023 r.    

 

                        Dyrektor

                        Miejsko-Gminnego

                        Ośrodka Pomocy Społecznej

                        w Pleszewie

                         /-/   Dominika Frencel

 

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pleszewie z siedzibą przy ul. Słowackiego 19a , 63-300 Pleszew,                       tel.: 62 580 12 05.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem mail: sekretariat@mgopspleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe  w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ,  natomiast  inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Miasta i Gminy Pleszew, i mogą one zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom realizującym usługi w imieniu i na rzecz administratora.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacji będą  przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Podane przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Do pobrania :  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY  UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-12-14 21:14przez:
Opublikowano:2023-12-14 21:14przez: Jerzy Kaletka
Zmodyfikowano:2023-12-14 21:04przez: Jerzy Kaletka
Podmiot udostępniający: BIP - Centrum Usług Społecznych w Pleszewie
Odwiedziny:2375

Rejestr zmian

 • [2023-12-14 21:04:30]Jerzy KaletkaAktualizacja

Banery/Logo